Profesní komora finančníků ČR je organizace chránící práva spotřebitele v oblasti investování a poskytování finančních služeb. Hlavním cílem je ochrana investorů před nekalými praktikami a nástrahami dnešního finančního trhu v České republice.

Účely a zájmy

Účelem PKFČR je zvyšovat obecné povědomí veřejnosti o problematice investování s cílem efektivní ochrany především drobných investorů a zvyšování profesionální úrovně při poskytování služeb v oblasti finančnictví a veřejnoprávní spolupráce při ochraně kapitálového trhu.

 

PKFČR spolupracuje s příslušnými orgány a organizacemi působícími v oblasti podnikání na kapitálovém trhu, zejména s dohledovými orgány a subjekty pověřenými řešením spotřebitelských sporů, znaleckými ústavy, vzdělávacími institucemi a institucemi zaměřenými na ochranu spotřebitelů v EU.

 

PKFČR poskytuje poradenství v oblasti ochrany investorů a zastupuje své členy v reklamačním řízení u poskytovatelů finančních služeb, prodejců investičních produktů a u veřejnoprávních institucí.

 

PKFČR podává podněty, vyjádření a připomínky k veřejnoprávním návrhům a opatřením ústředních a dalších orgánů týkajících se problematiky podnikání na kapitálovém trhu.

PKFČR vytváří podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit svých členů v souladu s právními normami a zásadami profesionální cti a zodpovědnosti, v souladu s veřejnoprávními nástroji regulace a právem EU.

PKFČR zajišťuje podle schválených zásad přezkoumání kvality služeb svých členů a vydává o tom osvědčení. Propaguje jejich činnost a seznamuje s ní veřejnost.

 

PKFČR obhajuje oprávněné zájmy a potřeby svých členů, poskytuje jim odborné právní, ekonomické a specializované informace, případně zprostředkovává přímou právní pomoc v otázkách souvisejících s činností PKFČR.

PKFČR naplňuje svůj účel prostřednictvím této hlavní činnosti: Ochrana oprávněných zájmů subjektů kapitálového trhu a drobných investorů v postavení spotřebitelů dle práva EU.

 

PKFČR zabezpečuje aktuální informace v oblasti investování a podnikání na kapitálovém trhu. Organizuje odborné semináře v oblasti poskytování investičních služeb v souladu s předpisy EU.

 

PKFČR se podílí na vydávání odborných časopisů, publikací a předávání informací v oblasti své působnosti a ověřuje odbornou úroveň stanovených školení a dohled nad objektivním ověřováním znalostí svých členů.

 

Dalším účelem PKFČR je vytvářet a zabezpečovat svou činností podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj svých členů prosazováním legislativních norem a kvalifikačních požadavků. PKFČR je organizací chránící práva spotřebitele v oblasti investování a poskytování finančních služeb.

 

PKFČR upozorňuje příslušné orgány a organizace na nedostatky v systému ochrany kapitálového trhu, spolu s nimi přispívá ke kvalitě podnikatelského prostředí pro činnosti, které souvisí s poskytováním služeb v oblasti finančnictví a investování.

 

PKFČR sleduje vývoj oboru ve světě, spolupracuje se zahraničními odbornými organizacemi, spolky i jednotlivci s důrazem na soulad vykonávaných činností s požadavky na soulad se zásadami poctivého obchodu, profesionality a zásad ochrany spotřebitele dle práva EU.

 

Pro podporu hlavní činnosti a za účelem splnění stanovených cílů provádí PKFČR vedlejší činnost v souladu s živnostenským zákonem a dalšími právními předpisy spočívající v činnosti znaleckého ústavu, v pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a propagace.