Společnost Seferios a Lead Capital Markets vydírají své klienty.

Dobrý den

dnes se s vámi chceme podělit o naprosto nepředstavitelně absurdní jednání tohoto podvodného komplotu. Dovede si představit ,že vás někdo podvede, ukradne vám vaše peníze a potom vás ignoruje ? Teď by si jeden myslel, že tím ten příběh končí, ale on nekončí. Tady ty společnosti o kterých zde informujeme, totiž potom co s nimi řešíte reklamaci rok, kdy vám nabízejí 10%, tak potom co jim začne téct do bot, protože se se dostávají na povrch informace, jako třeba, že poškodí občany České a Slovenské republiky ročně o čtvrt miliardy korun a občas i více. Tak vás začnou vydírat, že vám vrátí i 30% vašich prostředků, pokud stáhnete stížnost na ČNB a stížnost u Arbitra. Součást takové dohody dále obsahuje další absurdní tvrzení, která pouze slouží k fabrikaci důkazů o tom, že chce na veřejnosti tento komplot ( Seferios, Lead Capital Markets, Limited Zone, Finexo, Trade) vypadat jako oběti trestné činnosti  , že je jako (PKFČR) vydíráme a všechno jsme si vymysleli. To bohužel nemůže projít, ale samozřejmě je naší povinnosti se s vámi všemi o takové informace podělit.

 

V případě, že jste byli poškozeni a nebo vám třeba i bylo vyhrožováno společnostmi jako Lead Capital Markets ltd, Seferios s.r.o, Limited Zone s.r.o , Conturmind s.r.o , Trade.com a Finexo.com neváhejte se obrátit na policii ČR a případně nás kontaktuje skrze formulář nebo na adrese info@pkfcr.cz

Zde máte plné znění dohody od LeadCapitalMarkets :))

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní
strany:
On the day, month and year given below, the following
parties:
*****************************************(dále jen
„Klient“)
******************************************
(hereinafter the “Client”)
A and
SEFERIOS s.r.o., se sídlem U smaltovny 579/10,
Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika,
IČO: 29153255, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 204353
(dále jen „SEFERIOS“)
SEFERIOS s.r.o., with its registered seat at U smaltovny
579/10, Holešovice, 170 00 Prague 7, Czech Republic,
ID. No. 29153255, registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague under File
No. C 204353 (hereinafter “SEFERIOS”)
a and
Lead Capital Markets Ltd, se sídlem Limassol Avenue
128-130, 2015 Strovolos, Nicosia, Kyperská republika
(dále jen „LCM“)
Lead Capital Markets Ltd, with its registered seat at
Limassol Avenue 128-130, 2015 Strovolos, Nicosia,
Cyprus (hereinafter “LCM”)
(Klient, SEFERIOS a LCM společně dále jen „Smluvní
strany“)
(Client, SEFERIOS and LCM collectively referred to as the
“Parties”)
uzavřely podle ustanovení § 1903 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“), tuto
have concluded pursuant to Section 1903 and following
of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code,
as amended (the “Civil Code”), this
DOHODU O NAROVNÁNÍ SETTLEMENT AGREEMENT
(dále jen „Dohoda“) (hereinafter the “Agreement”)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE WHEREAS:
(A) Klient a LCM uzavřeli smlouvu ze dne *****/2016
(dále jen „Smlouva“), na jejímž základě byly
Klientovi poskytovány investiční služby ze strany
LCM, kyperského obchodníka s cennými papíry;
(A) The Client and LCM dated *****/2016 (hereinafter
the “Contract”), pursuant to which investment
services were provided to the Client by LCM, a
Cypriot securities broker;
(B) SEFERIOS jako vázaný zástupce LCM
zprostředkoval uzavření Smlouvy mezi LCM
a Klientem, sama SEFERIOS však není stranou
Smlouvy, ani není stranou žádného jiného
smluvního závazku vůči Klientovi;
(B) SEFERIOS as tied agent of LCM, has brokered the
Contract between LCM and the Client, however
SEFERIOS itself is not a party of the Contract nor
is it a party to any other contractual obligation
towards the Client;
(C) Klient podal v souvislosti s poskytováním
investičních služeb, poskytovaných mu LCM na
základě Smlouvy, proti SEFERIOS dne *.**.2017
návrh na zahájení řízení u Finančního arbitra (dále
jen „Návrh“), o kterém je vedeno řízení pod
spisovou značkou FA/SR/RI/********(dále jen
„Řízení“);
(C) In connection with the provision of the investment
services provided to him by LCM pursuant to the
Contract, the Client has filed a petition against
SEFERIOS on *.**.2017 to initiate proceeding
with the Financial Arbiter (hereinafter the
“Petition”), which is subject of proceedings under
the File No. FA/SR/RI/****** (hereinafter the
“Proceedings”);
(D) Klient se v svém Návrhu domáhá USD **************
přičemž Klient tento svůj nárok opírá o údajný
(D) Within the Petition the Client claimed USD
****************** based on an alleged contractual
2
smluvní vztah přímo mezi Klientem a SEFERIOS
a o údajné porušení smluvních povinností
SEFERIOS vůči Klientovi a údajné porušení
dalších obecně závazných právních předpisů, které
údajně zakládají odpovědnost SEFERIOS vůči
Klientovi;
relationship directly between the Client and
SEFERIOS and on the alleged breach of
SEFERIOS’s contractual obligations towards the
Client and on the alleged violation of other
generally binding legal provisions that allegedly
constitute SEFERIOS’s liability towards the
Client;
(E) SEFERIOS zásadně odmítala a odmítá, že by mezi
SEFERIOS a Klientem takový smluvní vztah
vůbec existoval, a že by se ve vztahu ke Klientovi
dopustila jakéhokoli protiprávního jednání, které
by bylo způsobilé založit její odpovědnost vůči
Klientovi;
(E) SEFERIOS has denied and continues to deny that
such contractual relationship between SEFERIOS
and the Client ever existed or that it has not
committed any illegal conduct in relation to the
Client, which could lead to any liability towards the
Client;
(F) Klient podal stížnost vůči SEFERIOS u České
národní banky (dále jen „Stížnost“);
(F) The Client filed a complaint against SEFERIOS
with the Czech National Bank (hereinafter the
“Complaint”);
(G) LCM a SEFERIOS vždy shodně odmítaly a nadále
odmítají, že by se v souvislosti se
zprostředkováním a uzavřením Smlouvy nebo
v souvislosti s poskytováním příslušných
investičních služeb dopustily jakéhokoli porušení
zákonných nebo smluvních povinností vůči
Klientovi;
(G) LCM and SEFERIOS have always jointly denied
and continue to deny that they have in connection
with the brokerage and conclusion of the Contract
or in connection with the provision of respective
investment services breached any legal or
contractual obligations towards the Client;
(H) Klient v návaznosti na uvedené prohlašuje, že
Návrh a Stížnost podal na základě výslovných
požadavků svých zástupců, paní Jitka Šmilo, dat.
nar. 13.1.1974, trvalý pobyt M.Chlajna 1493/25,
370 05 České Budějovice (dále jen „Zástupce“),
respektive Profesní komory finančníků ČR, z.s.
(dále jen PKFČR), IČO: 06870619, se sídlem
Plzeňská 2562/166, Smíchov, 150 00 Praha 5,
Česká republika (dále jen „PKFČR“), kteří po
něm požadovali, aby v Návrhu a Stížnosti uvedl
zkreslené a nepřesné skutečnosti, které měly vést
k rychlému navrácení finančních prostředků
investovaných Klientem (na základě vlastních
rozhodnutí a pokynů) prostřednictvím LCM, a že
argumenty uvedené v Návrhu a Stížnosti
formuloval samotný Zástupce a PKFČR jako
nástroj nátlaku vůči SEFERIOS, respektive LCM,
a že Klient ve svých procesních krocích postupoval
vždy dle požadavků svých zástupců;
(H) As a consequence of the above mentioned the
Client hereby declares, that the Petition and the
Complaint was filed at the explicit request of his
agents, Ms. Jitka Šmilo, born on 13.1.1974,
permanently residing at M.Chlajna 1493/25, 370
05 České Budějovice (hereinafter the „Agent“), or
Profesní komora finančníků ČR, z.s. (dále
jen PKFČR), ID No.: 06870619, with its registered
seat at Plzeňská 2562/166, Smíchov, 150 00 Prague
5, Czech Republic (hereinafter „PKFČR“), who
requested him to state misleading and imperfect
facts in the Petition and in the Complaint, with the
aim of quick recovery of financial means invested
by the Client (based on his own decisions and
instructions) via LCM and that the reasoning in the
Petition and in the Complaint formulated by the
Agent and PKFČR as a certain form of the pressure
on SEFERIOS and LCM and that in his procedural
actions he has always followed his agent’s
3
requests;
(I) SEFERIOS a LCM z důvodu postupu Klienta,
respektive jeho Zástupce a PKFČR, vznikla a
nadále vzniká markantní újma, a to na jejich dobré
pověsti, v podobě ušlého zisku nebo v podobě
nákladů, které byly a nadále jsou nuceny
vynakládat na obranu svých práv a legitimních
zájmů;
(I) Due to the Client’s actions, or more precisely
actions of his/her Agent and PKFČR, has been and
is significant damage caused to SEFERIOS and
LCM, namely on their good reputation, in the form
of lost profits or in the form of costs which they
have been and still are forced to spend on
defending their rights and legitimate interests;
(J) Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem
si Smluvní strany přejí na základě této Dohody a
za podmínek zde uvedených vypořádat veškeré
mezi sebou existující nároky i další práva a
povinnosti, a to tak aby došlo především
k zastavení Řízení a k zániku vzájemných práv a
povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo práv a
povinností s ní souvisejících nebo případných práv
a povinností vyplývajících z titulu porušení obecně
závazných právních předpisů, a to v maximálním
možném rozsahu, který umožňují právní předpisy,
a o jejich náhradě závazky vyplývajícími výhradně
z této Dohody;
(J) In view of all the above, the Parties would like to,
on the basis of this Agreement and under the terms
and conditions set forth herein, settle all existing
liabilities and other rights and obligations among
themselves, in particular, to cease the Proceedings
and to terminate mutual rights and obligations
arising from the Contract or rights and obligations
associated with it or, as the case may be, the rights
and liabilities arising from the violation of
generally binding legal provisions, to the fullest
extent, as allowed by legal provisions, and their
replacement by obligations arising exclusively
from this Agreement;
SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:
1. Předmět a účel Dohody 1. SUBJECT MATTER AND PURPOSE OF THE
AGREEMENT
1.1. Předmět a účel Dohody.
Účelem této Dohody je upravit všechna vzájemná
práva a povinnosti mezi Klientem, SEFERIOS a
LCM, které existují ke dni uzavření této Dohody.
1.1 Subject Matter and Purpose of the Agreement.
The purpose of this Agreement is to modify all
mutual rights and obligations between the Client,
SEFERIOS and LCM, which exist to the date of
conclusion of this Agreement.
Předmětem této Dohody je ve smyslu ustanovení
§ 1903 OZ zrušení všech práv, povinností a
závazků (včetně mimosmluvních) mezi společností
Klientem, na jedné straně, a SEFERIOS a LCM, na
straně druhé, které existují ke dni uzavření této
Dohody (dále jen „Narovnávaná práva“), a jejich
nahrazení novými vzájemnými závazky, jak jsou
podrobně stanoveny v dalších článcích této
Dohody.
The subject matter of this Agreement is, within the
meaning of Section 1903 of the Civil Code, the
termination of all rights, obligations and liabilities
(including non-contractual) between the Client, on
one side, and SEFERIOS and LCM, on the other
side, which exist to the date of conclusion of this
Agreement (hereinafter the “Settled Rights”) and
their replacement by new mutual obligations as
detailed in following articles of this Agreement.
Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí,
že na základě této Dohody nedochází k zániku
jakýchkoli práv a povinností mezi SEFERIOS
a LCM.
For the avoidance of doubt, the Parties state that on
the basis of this Agreement the rights and
obligations between SEFERIOS and LCM shall not
terminate.
4
2. generální Narovnání 2. GENERAL SETTLEMENT
2.1. Generální narovnání.
Smluvní strany se dohodly, že veškerá
Narovnávaná práva mezi Klientem, SEFERIOS a
LCM, především (nikoli však výlučně) nároky
uplatňované v Řízení, Smlouva a práva
a povinnosti Smluvních stran s ní související a
pohledávky Klienta vůči SEFERIOS a LCM,
okamžikem uzavření této Dohody zanikají a
nahrazují se právy, povinnostmi a závazky
upravenými v článku 2.2 této Dohody.
2.1 General settlement.
The Parties have agreed that all Settled Rights
between the Client, SEFERIOS and LCM, in
particular (but not limited to) claims pursued in the
Proceedings, the Contract and the rights and
obligations of the Parties related thereto and the
receivables of the Client against SEFERIOS and
LCM, shall terminate as of the conclusion of this
Agreement and shall be replaced by rights,
obligations and liabilities set forth in Article 2.2. of
this Agreement.
2.2. Nové závazky.
Smluvní strany nahrazují dosavadní práva
a povinnosti následujícími závazky:
2.2 New obligations.
The parties replace existing rights and obligations
by the following obligations:
a) Klient se po uzavření této Dohody zavazuje
podepsat jedno vyhotovení zpětvzetí Návrhu
v podobě uvedené v příloze č. 1, předat jej
LCM, kterou tímto neodvolatelně zmocňuje,
aby jej doručila Finančnímu arbitrovi, přičemž
pro případ, že na základě zpětvzetí nedojde
k zastavení Řízení, se Klient zavazuje učinit
jakékoli další nezbytné kroky k tomu, aby
Řízení bylo okamžitě zastaveno;
a) The Client undertakes, after the conclusion of
this Agreement, to sign one copy of the Petition
Withdrawal in the form attached hereto as
Schedule No. 1, to hand it over to LCM, whom
he irrevocably authorizes to deliver it to the
Financial Arbiter, while in case the Proceedings
shall not stop as a result of the withdrawal, the
Client undertakes to take any further necessary
steps to immediately stop the Proceedings;
b) Klient okamžitě zruší veškerá oprávnění k
zastupování Zástupci nebo osobám
vystupujícím v souvislosti s činností PKFČR a
tato oprávnění jim v budoucnu neudělí nebo
neobnoví, a dále podepíše oznámení o zrušení
oprávnění k zastupování v podobě uvedené
v příloze č. 2, předá je ihned po uzavření této
Dohody LCM, kterou tímto neodvolatelně
zmocňuje, aby jej doručila Zástupci a PKFČR;
b) The Client shall immediately cancel any agency
of the Agent or persons acting in connection
with the PKFČR’s activities and shall not give
or renew such agency in the future and shall
sign the Notification on the Agency
Termination in the form attached hereto as
Schedule No. 2, shall hand it over to LCM
immediately after the conclusion of this
Agreement, whom he irrevocably authorizes to
deliver it to the Agent and PKFČR;
c) Klient nadále nebude zahajovat ani iniciovat
zahájení jakýchkoli řízení, jejichž předmět se
týká či jakkoli souvisí s Narovnávanými právy,
před orgány veřejné moci jakékoli jurisdikce,
a to zejména v řízeních soudních, správních,
rozhodčích nebo jakýchkoli jiných, a pro
případ, že již zahájena byla, se zavazuje
c) The Client shall not initiate or initiate the
initiation of any proceedings, subject of which
shall be connected or in any way rela
5
příslušnou Smluvní stranu takto uplatňovaného
nároku do tří dnů zprostit nebo ji pro případ
úspěchu uplatnění takového práva odškodnit a
poskytnout ji přiměřené zadostiučinění;
initiated he undertakes to release the relevant
Party from such claim within three days, or to
indemnify it in the event of successful claim
and to provide it with appropriate
compensation;
d) Klient nebude činit úkony, které by mohly vést
ke zpochybnění Narovnání a platnost
či vynutitelnost závazků sjednaných v rámci
této Dohody;
d) The Client shall not take any actions, which
would question this Settlement and the validity
or enforceability of the obligations agreed
under this Agreement;
e) Klient nebude podávat opravné prostředky proti
rozhodnutí o zastavení Řízení;
e) The Client shall not appeal against the decision
to terminate the Proceedings;
f) LCM uhradí Klientovi do 7 dnů od uzavření
této Dohody částku ve výši USD MOC MALO
(slovy: *****************************************************) na
účet
******************************************
vedený u*******************; a
f) LCM undertakes to pay to the Client, within [7] days from the conclusion of this Agreement, the
amount of USD MOC MALO (in words: **************************) to the account No.
***********************************
kept by********************; and
g) SEFERIOS a LCM se zavazuje vzdát se
náhrady nákladů Řízení, pokud jim v důsledku
zpětvzetí Návrhu na takovou náhradu nákladů
vznikne právo, a dalších nároků vůči Klientovi
vzniklých výše uvedeným jednáním klienta.
g) SEFERIOS and LCM undertakes to waive
compensation of Proceedings costs, if as a result
of the Petition withdrawal such right arises, and
other claims inflicted as consequence of Clients
actions.
2.3. Prohlášení o vypořádání.
Klient podpisem této Dohody prohlašuje, že
veškeré závazky SEFERIOS a/nebo LCM jsou vůči
němu zcela vypořádány a SEFERIOS nebo LCM
mu ničeho nedluží. V případě, že by se po uzavření
této Dohody objevily jakékoli závazky
(z jakýchkoli titulů) SEFERIOS nebo LCM vůči
Klientovi, Klient se takových nároků podpisem
této Dohody výslovně vzdává, přičemž pro případ,
že by tímto vzdáním se nedošlo k jejich zániku,
zavazuje se Klient takových nároků na žádost
SEFERIOS nebo LCM vzdát nebo jinak obstarat,
že zaniknou.
2.3 Declaration of Settlement.
By undersigning this Agreement, the Client
represents that all of the SEFERIOS’s and/or
LCM’s obligations towards it are fully settled and
SEFERIOS or LCM have no debts towards it. In
case any obligations (from any titles) of
SEFERIOS or LCM towards the Client shall arise
after the conclusion of this Agreement, the Client
expressly waives such claims by signing this
Agreement, and in case such claims do not cease by
such waiver, the Client undertakes to waive such
claims upon SEFERIOS’s or LCM’s request or to
otherwise ensure its termination.
3. prohlášení a záruky smluvních stran 3. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
OF THE PARTIES
6
3.1. Prohlášení o nepostoupení nároků.
Každá ze Smluvních stran tímto prohlašuje, že
nepostoupila ani nepřevedla na jakoukoliv třetí
osobu jakékoliv existující právo, pohledávku
a/nebo jiný nárok vůči druhé Smluvní straně
související s Narovnávanými právy a ani takové
existující právo, pohledávku a/nebo jiný nárok
související s Narovnávanými právy ve prospěch
jakékoliv třetí osoby nezastavila, ani jinak
nezatížila.
3.1 Representation on Non-assignment of Claims.
Each of the Parties hereby represents that it has not
assigned or transferred to any third persons any
existing right, receivable and/or other claim
towards the other Party connected with the Settled
Rights nor did it pledge or in any other way
encumbered such existing right, receivable and/or
other claim connected with the Settled Rights in
favour of any third persons.
3.2. Prohlášení a záruky Smluvních stran.
Každá ze Smluvních stran tímto prohlašuje a
zaručuje se, že:
3.2 Representations and Warranties of the Parties.
Each of the Parties hereby represents and warrants
that:
a) informace a skutečnosti uvedené v této Dohodě
jsou úplné a pravdivé;
a) the information given in this Agreement is
complete and true;
b) je k uzavření této Dohody oprávněna; b) it is authorized to conclude this Agreement;
c) tato Dohoda zakládá platné a účinné závazky
vymahatelné vůči ní v souladu s příslušnými
právními předpisy a podmínkami této Dohody;
c) this Agreement gives rise to valid and effective
obligations that are enforceable in accordance
with the relevant legal provisions and the terms
of this Agreement;
d) je oprávněna vykonávat svá práva a plnit své
povinnosti dle této Dohody; a
d) it is entitled to execute its rights and perform its
obligation pursuant to this Agreement; and
e) SEFERIOS a LCM prohlašují, že jsou řádně
založenou, vzniklou a existující právnickou
osobou v souladu s příslušným právním řádem.
e) SEFERIOS and LCM represent, that they are a
duly established, incorporated and existing
legal person under the respective legal order.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 4. FINAL PROVISIONS
7
4.1. Platnost a účinnost.
Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu všemi Smluvními stranami.
4.1 Validity and Effectiveness.
This Agreement shall become valid and effective
on the day all of the Parties have attached their
signatures hereto.
4.2. Změny Dohody.
Tato Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze
ve formě písemných a vzestupně číslovaných
dodatků.
4.2 Amendments of the Agreement.
This Agreement may be amended or terminated by
written agreement of the Parties in the form of
upwardly numbered written amendments.
4.3. Důvěrnost.
Tato Dohoda a veškeré informace a dokumenty s ní
související mají důvěrný charakter, a Klient nebude
oprávněn bez souhlasu SEFERIOS a LCM
zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s
výjimkou případů, kdy (i) je sděluje (pouze v
rozsahu nezbytně nutném) svým právním
poradcům, účetním znalcům, popř. jiným
odborným poradcům, (ii) je zpřístupnění těchto
informací vyžadováno právními předpisy nebo
příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné moci
vydaných na základě právních předpisů, nebo (iii)
je zpřístupnění takových informací nezbytné pro
uplatnění práv příslušné Smluvní strany vzniklých
z této Dohody nebo v souvislosti s ní.
4.3 Confidentiality.
This Agreement, and any and all information and
documents associated with it, is confidential, and
the Client shall not without prior consent of
SEFERIOS and LCM disclose them to any third
parties, unless when (i) it is, to a necessary extent,
disclosed to its legal counsellors, accountants or
other professional counsellors, (ii) it must be
disclosed in compliance with legal acts of public
authorities made pursuant to legal acts, and
(iii) must be disclosed in order to exercise the rights
or fulfil the obligations of a relevant Party under
this Agreement or in relation hereto.
Pro případ porušení povinnosti Klienta dle tohoto
článku Dohody se Smluvní strany dohodly, že
Klient bude povinen LCM a SEFERIOS zaplatit
smluvní pokutu ve výši USD 5.000,- (slovy: pět
tisíc amerických dolarů) za každý případ porušení,
přičemž zaplacení smluvní pokuty nevylučuje
možnost SEFERIOS a/nebo LCM domáhat se
náhrady škody v plné výši.
In case the Client does breach any of its obligations
set out in this Clause, the Parties have agreed that
the Client shall be obliged to pay to SEFERIOS and
LCM a contractual penalty in the amount of USD
5.000,- (in words: five thousand US dollars) for
each and every individual breach and the payment
of the contractual penalty does not exclude the right
of SEFERIOS and LCM to claim damages in the
full amount.
8
4.4. Doručování.
Veškerá sdělení, pokud není výslovně v této
Smlouvě uvedeno jinak, vyžadují písemnou formu
a musí být doručena na adresy Smluvních stran
uvedené v záhlaví této Dohody.
Doručovací adresa může být měněna
jednostranným písemným oznámením doručeným
příslušnou Smluvní stranou dalším Smluvním
stranám.
4.4 Delivery of documents.
All communications, unless expressly stated
otherwise in this Agreement, require written form
and shall be delivered to the addresses of the Parties
given in the heading of this Agreement.
The delivery address may be changed by written
notification delivered by the relevant Party to the
other Parties.
4.5. Zákaz postoupení.
Nestanoví-li tato Dohoda jinak, Klient není
oprávněn postoupit, převést, ani zastavit tuto
Dohodu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy,
pohledávky nebo nároky vyplývající z této
Dohody, bez předchozího písemného souhlasu
SEFERIOS a LCM.
4.5 No assignment.
Unless stated otherwise in this Agreement, the
Client is not allowed to assign, transfer or pledge
this Agreement or any rights, obligations, debts,
receivables or claims arising from this Agreement,
without the prior written consent of SEFERIOS and
LCM.
4.6. Oddělitelnost.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této
Dohody neplatným, nevymahatelným nebo
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost,
nevymahatelnost či neúčinnost ostatních
ustanovení této Dohody. Smluvní strany se
zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po
doručení výzvy další Smluvní strany neplatné,
nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení
ustanovením platným, vymahatelným a účinným
se stejným nebo obdobným právním smyslem,
případně uzavřít novou smlouvu.
4.6 Severability
Should any provision of this Agreement be or
become invalid, unenforceable or ineffective, such
invalidity, unenforceability or ineffectiveness shall
not affect any other provision hereof. The Parties
undertake that within five (5) business days from
receipt of a notice given by the other Party to this
effect to replace any invalid, unenforceable or
ineffective provision with a new one, which shall
be valid, effective and enforceable and shall have
the same legal effect or, as the case may be, they
shall enter into a new agreement.
4.7. Stejnopisy.
Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3)
stejnopisech, z nichž každý bude považován za
prvopis. Po jednom (1) stejnopise obdrží každá ze
Smluvních stran.
4.7 Counterparts.
This Agreement is executed in three (3)
counterparts, each of which shall be deemed as
original. Each Party shall obtain one (1)
counterpart.
9
4.8. Řešení sporů.
Tato Dohoda se řídí právním řádem České
republiky.
Rozhodným právem pro veškeré mimosmluvní
závazkové vztahy mezi Smluvními stranami
založené skutečnostmi, které nastaly před
uzavřením této Dohody, je právo České republiky.
Veškeré spory mezi Smluvními stranami
vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní
budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
4.8 Disputes Solution.
This Agreement shall be governed by the laws of
the Czech Republic.
All non-contractual obligations between the Parties
based on circumstances occurred prior to the
conclusion of this Agreement shall be governed by
the laws of the Czech Republic.
All disputes arising from this Agreement and/or in
connection with it shall be finally decided by the
competent courts of the Czech Republic.
4.9. Úplnost.
Tato Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu
Dohody a nahrazuje veškerá předchozí ujednání
Smluvních stran o předmětu této Dohody učiněná
v písemné, ústní nebo jakékoli jiné podobě.
4.9 Complete Agreement.
This Agreement provides for the complete
agreement between the Parties relating to the
subject matter of this Agreement and replaces all
previous agreements between the Parties in written,
oral or any other form.
4.10. Jazyk.
Tato Dohoda byla uzavřena v českém a anglickém
jazyce. V případě rozporů mezi jednotlivými
jazykovými verzemi má česká verze přednost.
4.10 Language.
This Agreement has been concluded in the Czech
and English language. The Czech language version
shall prevail in the event of any discrepancy.
4.11. Přílohy.
Nedílnou součást této Dohody tvoří následující
přílohy:
4.11 Schedules.
The following schedules form and indivisible part
of this Agreement:
a) Příloha č. 1: Vzorové zpětvzetí Návrhu
b) Příloha č. 2: Oznámení o zrušení zástupčího
oprávnění
a) Schedule No. 1: Petition Waiver Template
b) Schedule No. 2: Notification on the Agency
Termination
[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE ZA PŘÍLOHAMI] [THE SIGNATORY PAGE FOLLOWS] 10
Příloha č. 1 / Schedule No. 1 – Vzorové zpětvzetí Návrhu / Petition Waiver Template
Finanční arbitr
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1
V Praze, dne 10. December 2018
Ke sp. zn. FA/SR/RI/*******************
Navrhovatel: ******************
Zastoupen: Jitka Šmilo, bytem M.Chlajna 1493/25, 37005 České Budějovice, dat. nar.
13.1.1974
Instituce: SEFERIOS s.r.o., sídlem U smaltovny 579/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ:
29153255
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Bez příloh
11
1. ÚVOD
Proti Instituci bylo na základě Návrhu na zahájení řízení ze dne *.**.2017 (dále jen „Návrh“)
zahájeno řízení před Finančním arbitrem, o kterém Finanční arbitr vede řízení pod sp. zn.
FA/SR/RI/*************** Navrhovatel tímto podáním ve smyslu § 14 odst. 1 písm. c) zákona
č. 229/2002 Sb., zákon o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, bere svůj Návrh
v plném rozsahu zpět.
Navrhovatel tímto současně odvolává plnou moc ze dne *.**.2017, kterou Navrhovatel
zmocnil Zástupce k zastupování Navrhovatele v řízení o Návrhu.
***************************
12
Příloha č. 2 / Schedule No. 2 – Oznámení o zrušení zástupčího oprávnění /
Notification on the Agency Termination
Jitka Šmilo
M.Chlajna 1493/25, 370 05 České Budějovice
(doporučeně)
c/c:
e-mailový kontakt zástupce:
V Praze dne **. December 2018
Věc: Odvolání zástupčího oprávnění
Vážená paní Šmilo,
já, níže podepsaný **************** ,
tímto odvolávám plnou moc ze dne *.**. 2017, kterou jsem Vás zmocnil k zastupování mé osoby
v řízení vedeném Finančním arbitrem pod sp. zn. FA/SR/RI/******, a ke všem souvisejícím
právním jednáním a úkonům.
S pozdravem
Jméno: ***********
Datum:
13
[PODPISOVÁ STRANA] [THE SIGNATORY PAGE] NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této
Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění,
připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla
uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně,
zejména tísně finanční.
IN WITNESS WHEREOF, the Parties agree to,
understand and commit to the fulfilment of this
Agreement, attach their signatures and declare that this
Agreement has been concluded in accordance with their
free and serious will, free from distress, especially
financial distress.
V Praze / In Prague, **.**2018
Jméno / Name: ***********
Datum / Date: **.**.2018
za / on behalf of SEFERIOS s.r.o.
Jméno / Name: Petr Kliment
Funkce / Position: jednatel / Executive Director
Datum / Date: **.**.2018] za / on behalf of Lead Capital Markets Ltd
Jméno / Name:
Funkce / Position:
Datum / Date: