Výzva k oznamovací povinnosti občanů České republiky

.

Profesní komora finančníků ČR na základě oprávnění spotřebitelské organizace zájmové samosprávy EU ze své zákonné povinnosti tímto podává:

INFORMACE VEŘEJNOSTI OHLEDNĚ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

veřejnoprávním orgánům ČR

při podezření na trestnou činnost subjektů podnikajících na kapitálovém trhu v tomto znění:

Veřejnoprávní výzva:

V souladu se zákonem č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník (TZ) v platném znění za účelem obecně stanovené povinnosti překažení trestného činu a ochrany zájmů Evropské unie dle souvisejících ustanovení zákona č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

oznamovací povinnost má každý,

kdo se hodnověrným způsobem dozví, že fyzická nebo právnická osoba připravuje nebo páchá trestný čin manipulace s kurzem investičních nástrojů dle § 250 odst. 1 písm a) a b), TZ, neoprávněného podnikání § 251 odst. 1. TZ, podvodu podle § 209 odst.1. TZ, podílnictví podle § 214 odst. 1 pís. a) a b) TZ , legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm, a) a b), neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 odst. 1. TZ

Poučení:

Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.

II.

Oprávnění Profesní komory finančníků ČR vůči orgánům veřejné správy

Sdružení nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, jsou oprávněna činit podněty orgánům veřejné správy v souvislosti s jejich dozorem nad ochranou zájmů spotřebitelů. Orgány veřejné správy, které tyto podněty obdrží, jsou povinny informovat sdružení nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, o jejich vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od obdržení podnětu.

III.

Profesní komora finančníků ČR veřejnosti sděluje, že zastoupení v řízení před Finančním arbitrem ČR a před veřejnoprávními orgány na ochranu spotřebitele není povinné, přesto mohou využít zastoupení právníků spotřebitelské sekce PKFČR, nad rámec zákonné povinnosti v řízeních před správními orgány. Právníci spotřebitelské sekce PKFČR členy PKFČR a spotřebitele zastupují bezplatně v řízeních před Finančním arbitrem ČR o náhradě škody způsobené institucí při podnikání na kapitálovém trhu dle zák. č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, a též je zastupují při podání stížnosti k veřejnoprávním orgánům proti nekalým a zakázaným obchodním praktikám dle přímo použitelného NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele implementujícího Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) a dalších souvisejících předpisů.

IV.

OZNÁMENÍ spotřebitelům o podezření z porušení nařízení EU

– informace o zahájení řízení

proti instituci z podnětu PKFČR dle přímo použitelných předpisů:

  1. Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 862/2012, 621/2013 a č. 759/2013
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.

  1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a č. 600/2014.
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
  3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.
  4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
  5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.
  6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou.
  7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
  8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.

Výzva spotřebitelům, kteří se cítí poškozeni institucí, nebo podnikatelem podnikajícím na kapitálovém trhu dle ZPKT, zák. č. 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, obchodujícím pod těmito značkami: FOREXYARD, FINEXO, ETX CAPITAL, BERNSTEIN-BANK, GLOBTREX, FX.NET, TRADE.COM, FXGLOBAL 24, TELETRADE,  GKFX, IRONFX, MARKETS.COM, HOTFOREX, INSTAFOREX, FXGIANTS, SWISSQUOTE, FX LIFT, FXDD, FXPRO, XM.COM, TOPFOREX, TRADECENTRUM, XPARTNERS, FXGLOBAL, ETRADER, TOPTRADER, TOPBINARY, CFDWORLD, 

aby své podněty zasílali na e mail: info@pkfcr.cz, pokud mají zájem být v řízení před veřejnoprávními orgány PKFČR zastoupeni

nebo přímo

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Kongresová 1666/2, 14000 Praha 4, CZ

k  Č.j.: KRPA-63226-53/TČ-2018-000091-ČU

na e mail: krpa.skpv.ohk1@pcr.cz