Etický kodex

PKFČR

Profesní komora finančníků ČR (PKFČR) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním jednání, chování a při všech svých aktivitách. Pro PKFČR a všechny její členy je mimořádně důležité, abychom udrželi tuto pověst a dále udrželi vztahy důvěry vůči osobám a firmám, s nimiž se dostáváme do styku.

Tento etický kodex se vztahuje na všechny členy, jejich zaměstnance a spolupracovníky PKFČR. Slouží k tomu, aby nám pomohl pochopit naše etické a právní povinnosti, se kterými se při práci a činnosti setkáváme. Ačkoliv tento etický kodex neobsahuje všechny situace, které mohou nastat, jeho smyslem je nastavit základní pravidla chování a rozhodování v různých situacích. Všichni jsme ochránci dobré pověsti PKFČR a z tohoto důvodu se očekává od každého z nás odpovídající chování a jednání.

 

Pravidla stanovená v tomto etickém kodexu jsou závazná a jako taková musí být dodržována každým z nás v jakékoli situaci.

 

 

 1. Lidská práva

Všichni členové PKFČR přijímají vysoké normy etického chování, jednají spravedlivě, s důstojností a úctou a jsou v souladu se všemi příslušnými zákony a směrnicemi. Jsou povinni chránit veřejnoprávní pravidla fungování finančního trhu, práva spotřebitelů, klientů a investorů. Jsou povinni chránit práva svých zaměstnanců a pracovníků, spravedlivě je odměňovat za vykonanou práci a poskytovat jim odborné a pracovní zázemí s ohledem na jejich profesní zařazení. Očekává se, že všichni členové PKFČR budou s ostatními jednat profesionálně, poctivě a to se vzájemnou úctou, důvěrou a osobní důstojností.

 

 1. Ochrana zájmu klienta a spotřebitele

Každý člen PKFČR jedná v nejlepším zájmu svého klienta, s odbornou péčí a pečlivostí při správě jeho věci, svým chováním přispívá ke zjišťování investičního nebezpečí, odhadu investičního rizika a řízení investičních rizik. Výkon je stanovován na základě provozních, společenských a vnějších kontrol. Již z principu podstaty sdružení PKFČR je nepřípustné, aby bylo členem PKFČR jakékoli riziko vytvářeno nebo záměrně přehlíženo.

 

 1. Společné řízení PKFČR

PKFČR dodržuje normy společného řízení, zodpovědnosti a povinnosti. Všichni členové prezidia mají úplný a včasný přístup k informacím, které vyžadují, aby vykonávali své povinnosti a úkoly plně a efektivně a na základě součinnosti jednotlivých sekcí PKFČR ve vztahu ke všem členům PKFČR. Ochrana zájmu klienta a spotřebitele.

 

 1. Vnitřní řízení a účty

Prezidium PKFČR připravuje zprávy a finanční výkazy, které poskytují pravdivý a čestný náhled jejich záležitosti. Obsah je víec než forma, to je základní princip pro podávání zpráv. K finančním a nefinančním záležitostem se přistupuje se stejnou přísností. PKFČR vyžaduje, aby všichni členové, kteří rozhodují v záležitostech přípravy finančních výkazů, jednali poctivě a čestně a v souladu s etickými zásadami své profese nebo firmy.

 

 1. Obchodní jednání

Cílem PKFČR je zlepšovat a rozvíjet vztahy uvnitř i mimo členskou základnu tak, že členové PKFČR budou poskytovat kvalitní služby a poradenství a při všech transakcích budeme jednat s úctou a poctivostí. Členové PKFČR se zavazují, že své produkty a služby budou poskytovat poctivě a správně a v souladu se všemi příslušnými zákony, které se vztahují na požadavky ohledně požadavků na podnikání na kapitálovém trhu. Propagace služeb a reklama musí být vždy pravdivá a podána způsobem, který je hodnověrný a přiměřený a který je v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Osobní údaje členů PKFČR, a to vzájemně i mimo, se budou uchovávat a používat pouze za určenými obchodními záměry a pro podporu a zlepšení jejich vzájemného vztahu. Prodávat a zneužít jakékoli osobní údaje je zakázáno. Nikdo není oprávněn poškozovat jméno a pověst ostatních členů PKFČR.

 

 1. Externí dodavatelé

PKFČR bude své externí dodavatele vybírat na základě objektivních kritérií. Externí dodavatelé mají být zaměřeni na odbornost a kvalitu. Jejich činnost musí být v souladu se zákonem, dodržovaní etických postupů a poctivého obchodu.

 

 1. Osobní jednání členů PKFČR

Základními hodnotami PKFČR je poctivost a vzájemná úcta. Na základě těchto hodnot se vyžaduje, aby členové PKFČR nejenom jednali v souladu se zákony a předpisy, ale také aby i se svými obchodními partnery a kolegy jednali čestně a uctivě.

 

 1. Právo hospodářské soutěže

Členové PKFČR chtějí konkurovat na čestném a otevřeném trhu. Právo hospodářské soutěže také zaručuje, že mezi našimi vlastními zákazníky nebo distributory zůstává svobodná konkurence.

 

 1. Podvod, nekalé, zakázané a agresivní obchodní praktiky

Podvodem, nekými, zakázanými a agesivními obchodními praktikami se rozumí záměrné klamání nebo nezákonné, neetické, nečestné nebo nevhodné jednání, jehož výsledkem je výnos, zisk či výhoda, nebo škoda či ztráta pro obchodní společnost či jinou stranu. Účast na podvodu nebo krádeži je zásadním porušením naší hlavní zásady, kterou je poctivost a čestnost. Členové PKFČR by na podvod měli nahlížet jako na nejzávažnější porušení čestného jednání a takové jednání je důvodem pro vyloučení člena z PKFČR.

 

 1. Důvěrné nebo vnitřní informace a GDPR

Členové PKFČR jsou zodpovědní za řádné používání, ukládání a předávání informací, které získají od ostatních členů. Během svého členství mohou členové PKFČR získat důvěrné nebo vnitřní informace. Tyto informace nemohou být použity pro osobní zisk a nebudou sdělovány jiné osobě či straně. S těmito údaji je zacházeno se zásadami GDPR.

 

 1. Oznámení nevhodného nebo protizákonného jednání

Člen PKFČR by měl být schopen vyjádřit upřímné obavy v případech, kdy je přesvědčen, že by mohlo dojít k porušení etického kodexu PKFČR nebo k jednání proti zásadám profesionality a poctivosti obchodního styku.

 

Je povinen oznámit a zabránit jednání, které je protizákonné nebo které vnímá jako neetické a to beze strachu z obvinění nebo msty.

K tomu členu PKFČR poskytuje PKFČR plnou součinnost. Pokud se jedná o vztahy mezi členy PKFČR, může na tyto záležitosti člen PKFČR upozornit prezidium PKFČR. Žádný člen PKFČR nebude trestán za to, že ohlásí porušení etického kodexu, nebo protizákonné jednání, a to ani v případě, že se při následném vyšetřování zjistí, že k uvedenému porušení nedošlo.

 

Naopak není tolerováno, jestliže člen PKFČR úmyslně předloží nepřesnou, záměrně zkreslenou nebo falešnou zprávu o domnělém porušení ve snaze poškodit člena PKFČR , nebo se sám ve vztahu k obchodním partnerům, klientům nebo členům PKFČR podobného jednání dopouští. V takovém případě bude člen PKFČR s okamžitou platností vyloučen. O vyloučení rozhoduje prezidium PKFČR a jeho rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Zpět na stránku O PKFČR